X

انواع سند

انواع سند

1- سند رسمی
 

در قانون مدنی سند رسمی عبارت است
1- از اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشد
 2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد
 3-اسنادی که نزد ساير مامورين رسمی تنظيم شده باشد مثل شناسنامه

اما از نظر قانون ثبت اينطور تعريف شده است”سندی است که مطابق قوانين در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد “وازنظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی که در تعريف قانون مدنی آمده است .

2- سند عادی

هرگاه سندی به وسيلع يکی از مامورين رسمی تنظيم اسناد تهيه شده ليکن مامورين صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته ويا رعايت ترتيبات مقرره قانونی را در تنظيم سند نکرده باشد .سندمزبور در صورتی که دارای امضا يا مهر طرف باشد عادی است .