X

تاریخچه ثبت

 

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قديمی ترين سندی که در اين مورد از حفاری های تــــلو بدست آمـــده است . مربوط به شهر دودونگی که در کشور کلده است . اين ســــند نقشه شــــهردو دونگی را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از ميلاد نشان ميدهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسيم شده است
داريوش گفت تا جمهوری های يونانی را در آسيای صغير مميزی واراضی مزروعی را بـــــــا قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمايند .در روم قديم هم پادشاه وقت دستور داد تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها دراملاک مجاور در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال يک مرتبه درآن دفتر تجديد نظر بعمل آيد و تغييراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قيد گردد.در روم و آتن دونوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی وثبت مالی . ثبت عمومی به منظور تعيين آمار افراد وميزان دارايی آنان بکار ميرفت وبه همين جهت املاک هر فرد و قيمت آن معيين ميشد .ثبت مالی برای اخذ ماليات بود و مساحت هر ملک وحدود ان ووضع ملک (مزروعی ،جنگل و....) و نام مالک و مجاورين را بر پلاکهای مسی حک ميکردند ونقشه املاک را در دو نسخه تهيه يکی را به مرکز ميفرستاندتادر دفترراکدامپراطوری بايگانی شود وديگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ ميکردند.وچون مهندسين رومی مستخدم دولت بوده ثبت رومی ها رسمی ودر دادگاههامعتبر ودارای سنديت بوده است
در ايران به دستورانوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام ميشد . در عهد صفويه مرجعی به نام ديوانخانه تاسيس شد که يک نفر قاضی شرع درآنجا به کار معاملات تنظيم اسناد وعقدنامه وطلاق نامه می پرداخت واسناد ومعاملات را مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت ميکرد . در کاروانسراها نيزدفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار در آن ثبت ميکردند واين دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود


سير تاريخی ثبت به طرق جديد در ايران
 

نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تشکيل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت وضبط گرديد . پس از استقرار مشروطيت قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد اين قانون مقرر ميداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دايره ثبت اسناد ودفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی ووزارت عدليه تاسيس شود وامور زير را انجام دهد:

 1- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .
 2-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنين سواد اسنادی که ثبت ميشود . 
3- دادن تصديقاتی ازقبيل مطابقت رونوشت با اصل ، تصديق اصالت امضاء ، تصديق تاريخ ثبت سند ، تصديق اظهار نامه ، تصديق هويت و تصديق حيات اشخاص . 
4- پذيرفتن و حفظ اصول اسنادی که آن اداره امانت ميگذارند . قانون ثبت اسناد واملاک در 126 ماده در تاريخ 21 فروردين 1302 به تصويب رسيد واداره ثبت اسناد واملاک برای دو مقصود تشکيل ميشود اول ثبت املاک تا اينکه مالکيت مالکين و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنان رسما‍‍ْ‎‏ً تعيين و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اينکه رسماً دارای اعتبار شود .اداره مذکور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس کل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب ميشد . 
در تاريخ 21 بهمن 1306 قانون ثبت عمومی املاک در 9 ماده تصويب شد که در آن ثبت کليه اموال غير منقول را الزامی نمود وبرای تاخير در تقاضا ثبت افزايش حق الثبت را مقرر داشته .در تاريخ 13 بهمن 1307 قانون تشکيل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصويب رسيد . 
در سال 1352 قانون تبديل اداره کل ثبت اسناد واملاک به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تصويب شد .